ORGANIZACJA MATUR W DNIACH 15 – 29 CZERWCA 2020 R.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINÓW MATURALNYCH

W DNIACH 15-29 CZERWCA 2020

  1. Nadal obowiązuje reżim sanitarny związany z zagrożeniem COVID-19.
  2. W „Wytycznych dla zdających matura 2020” w Sekcji 4 „Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu” po pkt. 4.6 dodaje się pkt. 4.6 a i pkt. 4.6 b w brzmieniu:
  • 4.6 a Zdający, którzy w dniu 15 czerwca przystępują do egzaminu w sali gimnastycznej wchodzą do szkoły głównym wejściem, kierują się do szatni przy sali gimnastycznej, aby pozostawić odzież wierzchnią oraz inne rzeczy osobiste. W szatni może przebywać jednocześnie max 16 osób. Kontrolę nad liczbą zdających w szatniach będzie pełnić rezerwowy członek zespołu nadzorującego.
  • 4.6 b Zdający absolwenci, którzy w dniach od 16 do 24 czerwca przystępują do egzaminu w auli wchodzą do szkoły głównym wejściem, kierują się główną klatką schodową na II piętro do sali nr 52, aby pozostawić odzież wierzchnią oraz inne rzeczy osobiste.

Lidia Łączyńska