Rekrutacja ponadgimnazjalna

Dokumenty do pobrania :

3-letnie liceum, oferta dla absolwentów gimnazjum

I A Politechniczna
CharakterystykaPrzedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnejPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obce
Patronat Politechniki Gdańskiej – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Patronat Uniwersytetu Morskiego – Wydział Elektryczny.
Klasa dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak fizyka lub informatyka. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim, Akademii Marynarki Wojennej (126 zajęć akademickich w 2017-18).
Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie zinformatyki będą realizować innowację z informatyki „Programowanie bez tajemnic” m.in. programowanie w języku C++, algorytmikę, tworzenie gier komputerowych w programie Greenfoot-Java oraz w Unity. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich.
Matematyka
Fizyka
J.polski
J.angielski
Matematyka
Fizyka
J.angielski
J.angielski
J.niemiecki
I B biologiczno-chemiczna
Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi – nauczanie we współpracy z uczelniami: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Gdańskim wraz z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Morskim (225 zajęć akademickich w 2017-18). Realizacja badawczego projektu InnovaBio Pomorze we współpracy z UG i PPNT. Dodatkowy przedmiot – język angielski medyczny. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,
Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu i in.
Przygotowanie do studiów medycznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz z zakresu chemii i biologii.
J.polski
J.angielski
Matematyka
Chemia
Biologia
Chemia
J.angielski
J.angielski
J.niemiecki
I C humanistyczna
Patronat Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Nauk Społecznych. Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi (od prawa po sztuki audiowizualne). Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Marynarki Wojennej
oraz instytucjami kulturalnymi – Centrum Edukacji Filmowej w Warszawie, Gdyńskim Centrum Filmowym, Narodowym Teatrem Edukacji zWrocławia (130 zajęć akademickich w 2017-18). Realizacja uczelnianego projektu „Wszkole Sokratesa” oraz innych projektów m.in. „Szkoła Nowoczesnego Patriotyzmu”, „Pamięć”. Udział w warsztatach z edukacji prawnej. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiad: Literatury iJęzyka Polskiego, Filozoficznej, Historycznej, Wiedzy oPolsce i Świecie Współczesnym oraz konkursów literackich.
Przygotowanie do studiów prawniczych, humanistycznych, lingwistycznych, filmoznawczych i innych.
J.polski
J.angielski
Matematyka
Historia
J.polski
Historia
J.angielski
J.angielski
J.niemiecki
I D ekonomiczno-informatyczna
Klasa dla uczniów zainteresowanych geografią i przedsiębiorczością. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, Instytucie Morskim w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu (127 zajęć akademickich w 2017-18). Udział w „Błękitnej Szkole” we Władysławowie. Realizacja różnorodnych projektów m.in. „Lekcje w ZUS”, „Bankowcy dla edukacji”, „Business Week”. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiad: Przedsiębiorczości, Geograficznej i Nautologicznej oraz konkursów ekonomicznych i in. Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie zinformatyki będą realizować innowację z informatyki „Programowanie bez tajemnic” m.in. programowanie w języku C++, algorytmikę, tworzenie gier komputerowych w programie Greenfoot-Java oraz w Unity. Przygotowanie do rekrutacji na wielu kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych.J.polski
J.angielski
Matematyka
Geografia
Matematyka
Geografia lub informatyka
J.angielski
J.angielski (cała klasa) oraz do wyboru w grupach maksymalnie 16 osobowych

J.niemiecki - (grupa 16 osobowa) lub j.hiszpański (grupa 16 osobowa)

Rekrutacja ponadpodstawowa