MATURA 2021

SZANOWNI UCZNIOWIE KLAS TRZECICH,

uprzejmie informuję, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.[1]).

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej. Wówczas zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (ZAŁĄCZNIK 30) do dyrektora szkoły nie później niż do 7 lutego 2021 r. W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik – 0%;
  2. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”;
  3. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

Informuję, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%;
  2. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE WCZEŚNIEJ PRZYSTĄPIŁY DO MATURY

Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), mają prawo do 31 maja 2021 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (ZAŁĄCZNIK 31) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została zamieszczona zaktualizowana _INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021_.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Po powrocie z ferii zorganizuję dla każdej klasy trzeciej informacyjne spotkanie w aplikacji Teams. Spotkanie będzie dotyczyło nowelizacji procedur maturalnych.

W celu ostatecznej weryfikacji złożonych deklaracji zorganizuję spotkania z uczniami poszczególnych klas trzecich na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego w terminach 5-6-7 lutego 2021 roku.

Życzę dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości w 2021 roku.

Serdecznie pozdrawiam,

Lidia Łączyńska

[1] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz.2314).