Polityka prywatności

INFORMACJA OGÓLNA 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, adres do korespondencji: 81-653 Gdynia ul. Narcyzowa 6  e-mail: sekretariat@1alo.org 
 • Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl  
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.  
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany 
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
 • W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia. 
 • Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, dostawcy usług. 
 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. 
 • Przysługuje Państwu: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).