Polityka prywatności

INFORMACJA OGÓLNA 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, adres do korespondencji: 81-653 Gdynia ul. Narcyzowa 6  e-mail: sekretariat@1alo.org 
 • Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl  
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.  
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany 
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
 • W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia. 
 • Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, dostawcy usług. 
 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. 
 • Przysługuje Państwu: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Informacja dla rodziców/ uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych  w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, adres do korespondencji: 81-653 Gdynia
  ul. Narcyzowa 6, e-mail: sekretariat@1alo.org.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych
  i opiekuńczo – wychowawczych w związku z art. 35 ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020, poz. 493).
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje platformy edukacyjne, narzędzia do e-learningu, a także Microsoft Office 365.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
  o otrzymane dane osobowe.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki
  w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.