Rekrutacja ponadpodstawowa

Dokumenty do pobrania :

4-letnie liceum, oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

1 A politechniczno-informatyczna
CharakterystykaPrzedmioty wybrane
do punktacji
rekrutacyjnej
Przedmioty rozszerzoneJęzyki obce
Patronat Politechniki Gdańskiej – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Patronat Uniwersytetu Morskiego – Wydział Elektryczny.
Klasa dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem
matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak fizyka lub informatyka. Uczniowie
tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice
Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim, Akademii Marynarki Wojennej (126 zajęć
akademickich w 2017-18).
Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie z informatyki będą realizować innowację
z informatyki „Programowanie bez tajemnic” m.in. programowanie w języku C++,
algorytmikę, tworzenie gier komputerowych w programie Greenfoot-Java oraz w Unity.
Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich.
Matematyka
Fizyka
J.polski
J.angielski
Matematyka
Fizyka lub informatyka
J.angielski
J.angielski (cała klasa)
oraz do wyboru w grupach
maksymalnie 16 osobowych

J.niemiecki (grupa 16 osobowa)
lub j.hiszpański (grupa 16 osobowa)
1 B biologiczno-chemiczna
Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi – nauczanie
we współpracy z uczelniami: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem
Gdańskim wraz z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii, Politechniką Gdańską,
Uniwersytetem Morskim (225 zajęć akademickich w 2017-18). Realizacja badawczego
projektu InnovaBio Pomorze we współpracy z UG i PPNT. Dodatkowy przedmiot – język
angielski medyczny. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,
Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu i in.
Przygotowanie do studiów medycznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych
oraz z zakresu chemii i biologii.
J.polski
J.angielski
Matematyka
Chemia
Biologia
Chemia lub matematyka
J.angielski
J.angielski (cała klasa)
oraz do wyboru w grupach
maksymalnie 16 osobowych

J.niemiecki (grupa 16 osobowa)
lub j.hiszpański (grupa 16 osobowa)
1 C humanistyczna
Patronat Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Nauk Społecznych. Klasa dla uczniów
zainteresowanych naukami humanistycznymi (od prawa po sztuki audiowizualne).
Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Marynarki Wojennej
oraz instytucjami kulturalnymi – Centrum Edukacji Filmowej w Warszawie, Gdyńskim
Centrum Filmowym, Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia (130 zajęć
akademickich w 2017-18). Realizacja uczelnianego projektu „W szkole Sokratesa”
oraz innych projektów m.in. „Szkoła Nowoczesnego Patriotyzmu”, „Pamięć”. Udział
w warsztatach z edukacji prawnej. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiad: Literatury
i Języka Polskiego, Filozoficznej, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
oraz konkursów literackich.
Przygotowanie do studiów prawniczych, humanistycznych, lingwistycznych,
filmoznawczych i innych.
J.polski
J.angielski
Matematyka
Historia
J.polski
Historia lub geografia
J.angielski
J.angielski (cała klasa)
oraz do wyboru w grupach
maksymalnie 16 osobowych

J.niemiecki (grupa 16 osobowa)
lub j.hiszpański (grupa 16 osobowa)
1 D ekonomiczno-informatyczna
Klasa dla uczniów zainteresowanych geografią i przedsiębiorczością. Uczniowie tej klasy
będą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej,
Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, Instytucie Morskim w Gdańsku, Wyższej Szkole
Administracji i Biznesu (127 zajęć akademickich w 2017-18). Udział w „Błękitnej Szkole”
we Władysławowie. Realizacja różnorodnych projektów m.in. „Lekcje w ZUS”,
„Bankowcy dla edukacji”, „Business Week”. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiad:
Przedsiębiorczości, Geograficznej i Nautologicznej oraz konkursów ekonomicznych i in.
Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie z informatyki będą realizować innowację
z informatyki „Programowanie bez tajemnic” m.in. programowanie w języku C++,
algorytmikę, tworzenie gier komputerowych w programie Greenfoot-Java oraz w Unity.
Przygotowanie do rekrutacji na wielu kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych.
J.polski
J.angielski
Matematyka
Geografia
Matematyka
Geografia lub informatyka
J.angielski
J.angielski (cała klasa)
oraz do wyboru w grupach
maksymalnie 16 osobowych

J.niemiecki (grupa 16 osobowa)
lub j.hiszpański (grupa 16osobowa)

Rekrutacja ponadgimnazjalna